dimarts, 25 de setembre de 2018

L'ENERGIA

En aquest enllaç trobaràs els vídeos sobre l'energia per poder fer les activitats del tema.

divendres, 31 d’agost de 2018

UNITAT 2. ELECTRICITAT

2.ELECTRICITAT

2.1 CONCEPTES BÀSICS DE L'ENERGIA ELÈCTRICA

     L'energia elèctrica (energia secundària) la produïm a partir d'un generador d'electricitat a les centrals elèctriques. Una central de producció d'energia elèctrica és una planta industrial destinada a la producció d'electricitat. 

    Les centrals elèctriques transformen diferents fonts d'energia primària en energia elèctrica a fi de proveir als consumidors (particulars o industrials) d'electricitat. La xarxa elèctrica permet el transport de l'electricitat entre els diversos consumidors.


2.2 CORRENT ELÈCTRIC I CIRCUITS ELÈCTRICS

     Totes les coses que ens envolten estan formades per càrregues elèctriques positives i negatives. Les càrregues elèctriques negatives s'anomenen electrons.

        S'anomena corrent elèctric al moviment ordenat dels electrons a través d'un conductor (ex. cable), quan els electrons fan un recorregut tancat diem que tenim un circuit elèctric.


        MAGNITUDS ELÈCTRIQUES

        Una magnitud és una propietat mesurable d'un objecte. Si tenim dos dipòsits d'aigua situats a diferent altura, l'aigua pot circular per una canonada des del més alt fins al més baix. En els pols d'una pila passa una cosa semblant: un pol té més energia que l'altre (més potencial) i posa els electrons en moviment. 

Les magnituds elèctriques són:

VOLTATGE: És l'energia per unitat de càrrega que porta cada càrrega que circula pel circuit. Es mesura en volts (V).

        Les piles solen ser d'1,5 V, 4,5 V o 9V. Quan més volts tingui una pila les càrregues elèctriques sortiran amb més energia.

INTENSITAT: És la quantitat de càrrega elèctrica (electrons) que circula pel conductor (cable) en un segon. És mesura en amperes (A).

RESISTÈNCIA: És l'oposició que presenta un element del circuit al pas del corrent. Es mesura en ohms (Ω).

          La resistència o dificultat que poden trobar els electrons al moure's pel conductor d'un circuit elèctric dependrà del material amb el qual s'ha elaborat el cable, el gruix i la longitud d'aquest.


2.3 COMPONENTS D'UN CIRCUIT ELÈCTRIC

Per poder identificar més fàcilment tots els components d'un circuit elèctric s'han establert una sèrie de símbols internacionals que són universals: 
    


Imagen relacionada


Resultado de imagen de esquema circuit elèctric


- GENERADORS: Són els elements que produeixen el corrent elèctric. Alguns tipus de generadors bàsics són les piles i les bateries, aquests tenen dos pols, un de positiu i un altre de negatiu, on es connecten la resta d'elements del circuit. A les centrals elèctriques els productors de corrent elèctric s'anomenen simplement generadors.                                Resultado de imagen de generadors: piles i bateries
     


- CABLES:  Són els elements que connecten entre si els elements que formen un circuit. L'interior sol ser de coure, que condueix molt bé l'electricitat, i el revestiment exterior de plàstic, que és un bon aïllant.


 • Conductors: materials que ofereixen poca resistència al pas del corrent elèctric. Ex: coure, alumini o plata.
 • AÏllants: materials que ofereixen molta resistència al pas del corrent elèctric. Ex: plàstics, goma o fusta.

                                       Resultado de imagen de cables elèctrics                                    Imagen relacionada
                                   Imagen relacionada- RECEPTORS: Són el elements que transformen l'energia elèctrica en llum i altres formes d'energia, com per exemple les làmpades o bombetes, motors, etc.Resultado de imagen de bombetes   zaImagen relacionada    THOMAS A. EDISON (1847-1931)


     "Edison va treballar com a venedor de diaris i altres productes en un tren i, posteriorment, com a telegrafista. Però sempre va aprofitar els seus moments lliures per llegir llibres sobre ciència i experimentar. Va fer centenars d'assajos fins que va aconseguir una làmpada elèctrica duradora.
    
           Va patentar més de mil invents. Entre ells destaquem la bombeta d'incandescència i els primers aparells capaços d'enregistrar i reproduir el so."

            Quan Thomas Edison i Joseph Swan van inventar de manera independent les làmpades elèctriques a final del segle XIX, la societat va canviar. Per primera vegada es podia combatre la foscor sense cremar un combustible, com el gas, que causava nombrosos incendis. Des d'aleshores les làmpades han anat evolucionant, però totes converteixen l'energia que arriba en llum gràcies a les línies elèctriques.


 • Làmpada o bombeta: transformen l'energia elèctrica en llum i altres formes d'energia. Funcionament:

                a) A l'interior de les parets de la làmpada hi ha fòsfor, una substància 
                    fluorescent.

                b) Gràcies al corrent elèctric circulen electrons per l'interior de la làmpada.

                c) Els electrons xoquen amb àtoms del gas que hi ha a la làmpada i emeten llum 
                    ultraviolada.

                d) Quan la llum ultraviolada incideix a la paret, el fòsfor l'absorbeix i després 
                    emet llum visible, la llum que veiem.    
   
                                Resultado de imagen de funcionament de l'interior d'una bombeta elèctrica


         TIPUS:

 • Làmpades d'incandescència: Fins fa pocs anys eren les més habituals a tot arreu, tenen un filament que s'escalfa molt quan hi circula el corrent i emet llum. El problema és que només un percentatge de l'energia que arriba a la làmpada es converteix en llum, la resta (un 90%) es transforma en calor i es perd. Avui dia són substituïdes per les de baix consum o les LED.
 • Làmpades fluorescents de baix consum: Necessiten menys energia que les d'incandescència. Es fan servir en habitatges, oficines, indústries,etc., però avui dia també s'estan substituint per les LED.
 • Làmpades LED: Són més eficients, estalvien energia, però també són més cares. S'utilitzen en molts aparells ja que redueixen el consum elèctric.
                                    Resultado de imagen de làmpada d'incandescència


                              Imagen relacionada

- Motors: Converteixen l'energia elèctrica en moviment. Els motors s'utilitzen en un gran nombre d'aparells elèctrics que disposen de peces mòbils. En obrir un motor observem que conté:

 • Una bobina, que és un fil conductor fi enrotllat amb moltes voltes.
 • Uns imants, que atrauen o repel·leixen la bobina.
  
      Quan passa electricitat per la bobina, un imant la fa girar. Aquest gir pot ser transmès a un eix, a uns engranatges, etc.


   Imagen relacionada

- ELEMENTS DE CONTROL: Són aquells elements que controlen el pas del corrent elèctric en un circuit.

- Interruptors: Permeten controlar el pas del corrent per un circuit. En accionar-los el corrent comença a circular pel circuit o s'interromp.

- Polsadors: Són elements que, en prémer-los, posen en funcionament un circuit. Quan es deixen anar el circuit s'obre i deixa circular-hi el corrent.

- Commutadors: Són elements de maniobra que permeten obrir o tancar més d'un circuit. Al mateix temps que obren un circuit, en tanquen un altre.Imagen relacionada
- ELEMENTS DE PROTECCIÓ: 

- Fusibles: Són elements que protegeixen els aparells quan hi ha pujades inesperades de tensió. Per exemple, si l'element del circuit que volem protegir no suporta una intensitat superior a 0,5 A, intercalem en el circuit un fusible que es fongui a aquest intensitat i interrompi el pas del corrent elèctric.

                        
Imagen relacionada
ACTIVITATS1. Recorda les definicions de les magnituds elèctriques i escriu la paraula que falta al teu quadern:

a) El ________________ és l'energia per unitat de càrrega que fa que aquestes circulin pel circuit. Es mesura en _____________, V.

b) La _________________ és la quantitat de càrrega que passa pel conductor en un segon. Es mesura en ____________ A.

c) La ________________ mesura l'oposició que presenten els conductors al pas del corrent. Es mesura en __________ 𝝮 . 


2. Completa la següent taula al teu quadern:

      
      
   SÍMBOLS

                    
              ELEMENTS
                
            FUNCIÓ

GENERADORS:

- PILES

- BATERIES

- DINAMOSCABLES DE CONNEXIÓ:

- COURE

- ALUMINI ELEMENTS DE MANIOBRA:

- POLSADORS

- INTERRUPTORS

- COMMUTADORSELEMENTS DE PROTECCIÓ:

- FUSIBLESRECEPTORS:

LÀMPADES

RESISTÈNCIES

MOTORS

TIMBRE
3. Classifica els materials següents en aïllants o conductors del corrent elèctric:

    Coure, goma, alumini, plata, acer i plàstic  

4. Dibuixa com seria un circuit elèctric en el qual hi hagin els següents elements:
    
    cable de connexió, dues làmpades, un interruptor i una pila

5. Dibuixa com seria un circuit elèctric en el qual hi hagin els següents elements:

    cable de connexió, una làmpada, un motor, un interruptor i una pila                    

6. A què anomenem corrent elèctric?EXERCICIS VÍDEO: QUÈ, QUI, COM L'ELECTRICITAT

7. Explica en forma d'esquema com es produeix un llamp. (dibuix amb informació)

8. Explica quatre recomanacions que s'han de tenir en compte per evitar els llamps, tant a l'interior d'un espai tancat com a l'exterior.

9. El vídeo explica que un cotxe es comporta com una gàbia de Faradai. Explica per què. Busca per internet informació sobre què és la gàbia de Faradai i qui és aquest personatge.

10. Benjamin Franklin va fer un experiment que va permetre l'invent del parallamps. Explica en que va consistir aquest experiment.

11. Per què el plasma és un bon conductor de l'electricitat?

12. Quina diferència hi ha entre un parallamps actiu i un pasiu? Com es comporten davant de l'impacte d'un llamp?2.4. CIRCUITS EN SÈRIE I EN PARAL·LEL


          Fins ara hem estudiat circuits amb un sol receptor, una sola bombeta o un motor, però moltes vegades necessitem connectar diverses bombetes, o una bombeta i un motor. En funció del que necessitem, podem escollir bàsicament  dos tipus de connexions. en sèrie o en paral·lel.


- CIRCUITS EN SÈRIE


 • Els elements del circuit (làmpades, motors, etc.) es connecten l'un rere l'altre, com en una fila.
 • Circula la mateixa intensitat de corrent per tots el elements del circuit.
 • El voltatge proporcionat per la pila es reparteix entre els receptors. Per exemple, si connectem tres bombetes en sèrie a una pila de 4,5 V, a cadascuna li corresponen només 1,5 V, així que llueixen molt poc.
 • Si es fon una bombeta, o la desconnectem, les altres deixen de lluir.

                              
      Imagen relacionada

- CIRCUIT EN PARAL·LEL

 • Els elements del circuit es connecten en diferents branques, cada receptor està connectat al pol positiu i al pol negatiu de la pila.
 • El voltatge entre els extrems de cada receptor és el mateix, el que proporciona la pila.
 • La intensitat que surt de la pila es reparteix entre les diferents branques del circuit. Per exemple, si connectem tres bombetes en paral·lel, cadascuna d'elles està en contacte amb els pols de la pila. Com que la pila és de 4,5 V totes llueixen molt.
 • Si es fon una bombeta, o la desconnectem, les altres continuen lluint.

                                             
                                            Imagen relacionada


                                      
- CONNEXIÓ MIXTA:   Circuit on s'utilitzen les connexions en sèrie i en paral·lel.                                  Resultado de imagen de conexions en paral·lel
                                         

2.5.LA LLEI D'OHM


          La llei d'Ohm estableix que el corrent que travessa un circuit elèctric és directament proporcional a la diferència de potencia que hi ha entre els seus extrems i inversament proporcional a la resistència del circuit. 
             La llei d'ohm, és la relació que hi ha entre la resistència, la tensió i la intensitatEn termes matemàtics la llei s'expressa per mitjà de l'equació:
                                                         
        És una piràmide on es troben col·locats les magnituds elèctriques de la llei d'Ohm i serveix per deduir les fórmules que ens permetran calcular problemes.

Aplicació de la regla:
EXEMPLE: Tenim un motor d’una joguina que porta 1 pila de petaca (4,5V). Si el motor té una resistència de 100 , quina serà la intensitat que circula pel motor?

   


2.6. EFECTES DEL CORRENT ELÈCTRIC

L'energia elèctrica pot transformar-se de diverses formes, segons l'efecte que puguin donar:


a) ENERGIA CALORÍFICA: Els electrons en moviment xoquen amb els àtoms del metall de què estan elaborats els conductors i per això s'escalfen (efecte Joule). Ex: torradora.

b) ENERGIA LLUMINOSA: Quan el cable és molt prim, com en una bombeta, s'escalfa tant que emet llum. Ex: làmpada.

c) ENERGIA MECÀNICA: Si connectem un motor a una font d'energia elèctrica, el motor gira i es pot usa per a moltes aplicacions. Ex: ventilador, batedora, rentadora, etc.

d) ENERGIA QUÍMICA: Aquesta transformació es du a terme mitjançant un procés anomenat electròlisi. Aquest procediment s'utilitza per platejar, cromar, etc., alguns metalls.

e) ENERGIA MAGNÈTICA: Si enrotllem un cable al voltant d'un clau obtenim un imant que funciona gràcies a l'electricitat. D'aquí prové el nom eletroimant. S'utilitza per construir timbres, grues, etc.
                         Resultado de imagen de efectes del corrent electric


ACTIVITATS

13. Representa amb símbols tres circuits diferents:


 • Circuit en sèrie amb quatre bombetes, una pila i un interruptor.
 • Circuit en paral·lel amb quatre bombetes, una pila i un interruptor.
 • Circuit mitxa amb dos bombetes, un motor, una pila i un interruptor.

14. Recorda les diferències entre les connexions en sèrie i en paral·lel, i completa al 
      teu quadern:

       - A la connexió en sèrie:

          a) El______________  de la pila es reparteix entre els diferents elements.

          b) Circula la mateixa ____________  pels elements.

      - A la connexió en paral·lel:

          c) Tots el elements estan a igual __________________.

          d) La __________________  es reparteix entre tots els components.15. Indica si els components d'aquests circuits estan connectats en sèries o en       
      paral·lel.


               Resultado de imagen de circuito en serie              Imagen relacionada
               CIRCUIT 1                                          CIRCUIT 2


      a) En quin cas circula la mateixa intensitat de corrent per totes les làmpades?

      b) Com es reparteix la intensitat de corrent al circuit 2 si les làmpades són iguals?


16. Dibuixa amb símbols el següent circuit elèctric:

        a)  Un circuit en sèrie format per quatre bombetes un interruptor i una pila de 4,5 V.
          b) Calcula quina intensitat de corrent circula per cada làmpada del circuit dibuixat 
          sabent que la resistència que genera el cable conductor és de 20 𝝮.

17. Calcula la resistència interna d'un assecador de cabell connectat a 380 V i que 
      absorbeix una intensitat de 3 A.


18. Una planxa de 22 𝝮 es connecta a la xarxa de 220 V. Quina intensitat circula per 
      la seva resistència?

19. Digues si les afirmacions següents són certes o falses:

      a) La resistència es mesura en amperes              

      b) Una bombeta transforma l'energia elèctrica només en lluminosa.

      c) Els fusibles protegeixen els aparells en cas de pujada de tensió.

      d) Una expressió matemàtica de la llei d'Ohm és:

                        I = V/R

      e) Si posem dues bombetes en paral·lel llueixen menys que si les connectem en sèrie.


20. Quin efecte elèctric s'utilitza en cadascun d'aquests aparells?

      a) planxa de vapor                                   g) cafetera

      b) batedora                                               h) aspiradora

      c) grua electroimant                                  i) bombeta

      d) estufa                                                    j) torradora

      e) rentadora                                              k) ventilador

      f) assecadora                                            l) forn

dimecres, 11 de juliol de 2018

TEORIA 1. L'ENERGIA

1.L'ENERGIA. 

1.1. CONCEPTE D'ENERGIA


    L’energia es la capacitat que tenen alguns cossos de produir canvis en ells mateixos i en altres cossos, es a dir, és la capacitat que té un cos per realitzar un treball. Sempre que es desenvolupa una energia hi ha un desgast i un aprofitament. 

- Combustible: Podem considerar que un combustible és tota aquella substància que és pot "cremar", es a dir que les seves molècules poden reaccionar i donar energia en forma de calor.

- Comburent: És l'element indispensable perquè un combustible pugui reaccionar. El comburent per excel·lència és l'oxigen i s'utilitza habitualment l'aire.

1.2 EVOLUCIÓ HISTÒRICA

          La capacitat de les persones per trobar fonts d'energia i transformar-les en utilitzables de manera rentable i amb el mínim impacte sobre el medi, és una de les bases fonamentals del desenvolupament social, tecnològic i industrial de la societat. Com a fets importants en el desenvolupament de l'ús de l'energia podem destacar:

- Força muscular de les persones: força de sang.

- Descobriment del foc: cuinar, llum i defensa.

- Neolític: - Energia musculars dels animals: arades i carros.
                 - Energia del vent: navegació.

- Època Grega: - Energia del vent: vaixells.
                           
- Edat Mitjana:   - Energia Hidràulica: molins fariners, serradores, martinets.

- Segle XIII:  - combustibles fòssils: carbó.
                     - Primeres màquines de vapor per extreure aigua de les mines.

- Segle XVIII (aprox. 1780):  - 1ª Revolució Industrial. Gran evolució.
                                                - Màquines de vapor: fàbriques i mitjans de transport.
                                                - Combustible: carbó.

- Segle XX (Principis):  - Aparició petroli. Motors de combustió.
                                        - Aparició electricitat.

- 1950 (aprox.):  - Energia Nuclear.

- 1970 (aprox.):  - Crisi energètica del petroli.
                            - Desenvolupament Energies Alternatives.
                            - Preocupació ambiental.

- Actual:  - Petroli en fase de desaparició.
                  - Gran increment d'energies renovables.
                - Desenvolupament de motors elèctrics i acumuladors.

PRINCIPIS BÀSICS DE L'ENERGIA

- L'energia no es crea ni es destrueix, només es transforma (Llei de conservació de l'energia)

- En qualsevol transformació energètica es produeix una pèrdua parcial de la mateixa (rendiment).

- L'ús o transformació de qualsevol tipus d'energia, produeix un efecte contaminant sobre el medi a on es desenvolupa.

- Considerarem el Sol com a font d'origen de pràcticament totes les energies.

MAGNITUDS RELACIONADES

- FORÇA: És l'acció que aplicada a un cos li fa variar la seva posició o el deforma. La unitat de mesura és el "Newton" (N)

- TREBALL: Resultat de provocar un desplaçament o deformació per mitjà d'una força. si la força no desplaça o deforma no hi ha treball. La unitat principal de mesura és el Joule.

- ENERGIA: És la capacitat d'un cos per fer el treball abans definit, per tant es calcularà igual que el treball:  

                                     ENERGIA (Treball) = FORÇA x DISTÀNCIA

                                                 ( Joule = Newton x metre)

           Aquesta energia i per tant la capacitat d'un cos per fer un treball, es pot manifestar de diferents formes. Algunes de les més important són:

- MECÀNICA: Capacitat per produir moviment. La seva unitat és el Joule (energia necessària per elevar 100 grams d'aigua a una alçada de 1 metre).


- TÈRMICA: Capacitat per donar calor. Altre unitat que es pot utilitzar és la caloria (energia necessària per augmentar 1º C la temperatura de 1 gram d'aigua; 1 caloria = 4,18 joules).

- POTÈNCIA: És la quantitat d'energia o treball fet en un temps. La seva unitat de mesura és el Watt:

                               POTÈNCIA = ENERGIA (Treball) / TEMPS

                                           (Watt = Joule / segon)

- RENDIMENT: És la relació entre el treball o energia obtinguda i la utilitzada. Expressa el nivell d'aprofitament. S'expressa en % i mai podrà ser superior al 100 %.

                              RENDIMENT = Energia obtinguda / Energia utilitzada

FORMES D'ENERGIA

       L'energia es pot fer evident sota diferents formes. Cal diferenciar clarament entre les formes d'energia i el que són les fonts d'energia. Les principals formes en que es mostra l'energia són:

- Mecànica: cinètica i potencial.
- Tèrmica (interna)
- Química
- Elèctrica
- Nuclear
- Radiant
- Sonora

FONTS D'ENERGIA

       Són els elements existents a la natura i al univers, capaços de subministrar o transformar-se en llum, calor o qualsevol forma de treball.


CLASSIFICACIÓ DE LES FONTS D'ENERGIA

      Les fonts d'energia es poden classificar en funció de la seva naturalesa, tenim les fonts d'energia primàries i les fonts d'energia secundàries.

         Les fonts d'energia primàries són les que es troben a la natura, com la llenya, l'aigua, el carbó i el petroli. Les fons d'energia secundàries són les que s'obtenen a partir de les primàries, com l'electricitat i la benzina.

FONTS D'ESTOC O ESGOTABLES

        Són recursos energètics emmagatzemats al nostre planeta que tenen un ritme de creació moltíssim més baix que el ritme de consum:

   - Petroli
   - Carbó
   - Gas Natural
   - Urani

FONTS RENOVABLES

       Són recursos energètics del nostre planeta que es creen de forma més ràpida del que som capaços de consumir:

   - Vent (energia eòlica)
   - Sol (energia solar)
   - Aigua (energia hidràulica)
   - Matèria orgànica (biomassa)


FORMES DE L'ENERGIA
Necessitem energia per a qualsevol activitat de la vida diària, i això vol dir, que l’energia es pot manifestar de moltes maneres per a cada activitat diferent.
L’energia la podem trobar en forma de:
- Energia lluminosa: principalment ve del sol tot i que es pot produir de manera artificial. Es l’energia de la llum i es transmet per ones electromagnètiques.
- Energia tèrmica: Principalment ve del sol tot i que es pot produir de manera artificial. Es manifesta en forma de calor i esta present en els cossos calents.
- Energia cinètica: Es l’energia del moviment. La tenen tots els cossos quan es troben en moviment.
- Energia sonora: Es l’energia el so. La percebem a traves de l’oïda i es transmet a través d’ones.
- Energia elèctrica: Es l’energia de l’electricitat. L’utilitzem per a fer funcionar neveres, rentadores, ordinadors.
- Energia química: Es l’energia que esta present en els aliments i que ens permet funcionar. També es present en els combustibles.
- Energia potencial elàstica: Es l’energia d’una molla o qualsevol cinta elàstica. Es un tipus d’energia potencial perquè es pot emmagatzemar.
- Energia potencial gravitatòria: Es l’energia que te a veure amb l’alçada la qual estan elevats els cossos. Es un tipus d’energia potencial perquè es pot emmagatzemar.

- Energia nuclear: Es l’energia continguda en els àtoms. Un exemple es l’energia del sol que prové d’explosions nuclears que alliberen llum i calor.


EXERCICIS

1. Què és l'energia?

2. Defineix els següents conceptes:

    - Combustible
    - Combunent

3. Indica quatre fonts d'energia utilitzades per l'home i l'època e la qual van aparèixer.

4. Enumera dos principis bàsic de l'energia.

5. L'energia es pot fer evident sota diferents formes. Enumera quatre d'elles.

6. Quina diferència hi ha entre l'energia mecànica i l'energia tèrmica?

7. Què són les fonts d'energia primàries? Posa dos exemples.

8. Què són les fonts d'energia secundàries? Posa dos exemples.

9. Hi ha fonts d'energia que amb el pas del temps es poden esgotar i d'altres que són renovables. Posa dos exemples de cadascuna.

10. MURAL GRUP (Treball cooperatiu per desenvolupar a l'aula)


VÍDEO L'ENERGIA (Capítol 1):


11. Quin rendiment energètic tenen les plaques solars actuals?

12. Què és una cuina solar?

13. Les cuines solars s'utilitzen en projectes com "sol solidari" a l'Àfrica. Quins tres avantatges té per a la població d'aquell país?

14. De quin material sensible estan formades les plaques fotovoltaiques?

15. Explica en forma d'esquema el funcionament d'una central hidraúlica:


Imagen relacionada


16. En un aerogenerador s'utilitza una sèrie d'engranatges (multiplicadors). Quina funció tenen?

17. Per què les pales que formen els actuals molins de vent (aerogeneradors) no són rectes?

18. Explica en forma d'esquema el funcionament d'un aerogenerador:

Resultado de imagen de imatge del funcionament d'un aerogenerador 

19. Què és la pila d'hidrògen? Quines són les seves utilitats?VÍDEO L'ENERGIA (Capítol 2):

20. Després de veure el capítol número 2 sobre l'energia, fes un esquema on s'expliqui el funcionament d'una central nuclear.


Imagen relacionada
21. Quina funció té l'urani en una central nuclear? 

22. Per a què s'utilitza l'urani 238 o 235?

23. Quines són les radiacions perilloses pels éssers vius?

24. Quans anys triga a formar-se el petroli?

25. On es troba el petroli? Com l'extreien antigament?

26. Fes un esquema on s'expliqui com s'extreu el petroli del sediment.

27. Explica com es refina el petroli. Quins derivats d'aquest es poden obtenir?